Dataskyddspolicy

1. Dataskydd i översikt

Allmän information

Följande anvisningar ger en enkel överblick över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter med vilka du personligen kan identifieras. Utförlig information om ämnet dataskydd hittar du i vår dataskyddspolicy som finns under denna text.

Dataregistrering på vår webbplats

Vem är ansvarig för dataregistreringen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats sker genom webbplatsoperatörens försorg. Dennes kontaktuppgifter finns under företagsinformationen för denna webbplats.

Hur registrerar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter inhämtas dels genom att du meddelar oss dem. Härvidlag kan det t.ex. handla om uppgifter som du angett i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter kommer automatiskt registreras vid besök på webbplatsen genom våra IT-system. Detta är framför allt tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för inläsning av webbsidan). Registreringen av denna data sker automatiskt så snart du besöker vår webbplats.

Vad används dina uppgifter till?

En del av uppgifterna inhämtas för att säkerställa en felfri funktion av webbplatsen. Andra uppgifter kan användas för att analysera dess användarförhållanden.

Vilka rättigheter har du beträffande dina uppgifter?

Du har när som helst rätt att utan kostnad erhålla upplysningar om ursprung till, mottagare av och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har även rätt att kräva korrigering, begränsning av åtkomst till (spärra) eller radering av dessa uppgifter. Vid frågor om detta eller vid andra frågor kring dataskydd kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i den rättsliga informationen. Vidare står dig en besvärsrätt hos relevanta tillsynsmyndigheter till förfogande.

2. Allmänna anvisningar och obligatorisk information

Dataskydd

Ägaren till denna sida tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsföreskrifter och med denna dataskyddspolicy.

Olika personuppgifter hämtas in när denna webbplats används. Denna föreliggande dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi registrerar och vad vi använder dem till.

Vi vill påpeka att dataöverföring på internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett garanterat skydd av uppgifter mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Uppgifter om ansvarigt organ

Ansvarigt verksamhetsställe för databehandlingen på denna webbplats är:

DutyPay GmbH
Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Tyskland

E-post: zentrale@dutypay.eu

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska person, som ensam eller gemensamt med andra beslutar om ändamål och åtgärder för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser o. dyl.)

Återkallande av medgivande till databehandling

Många databehandlingsprocedurer är endast möjliga med ditt uttryckliga medgivande. Du kan när som helst återkalla ett redan givet medgivande. Det räcker med att du skickar ett enkelt meddelane via e-post till oss. Rättmätigheten i den fram till återkallandet utförda databehandlingen förblir oberörd av återkallandet.

Besvärsrätt hos relevant tillsynsmyndighet

I händelse av dataskyddsrättsliga överträdelser står för den berörda parten en besvärsrätt hos relevant tillsynsmyndighet till förfogande. Relevant tillsynsmyndighet i dataskyddsrättsliga frågor är den dataskyddsansvarige i den delstat där vårt företag har sitt säte. En lista med dataskyddsansvariga och deras kontaktuppgifter finns på följande länk:

https://www.bfdi.bund.de

Rätt till överföringsbarhet av uppgifter

Uppgifter som vi på grundval av ditt medgivande eller för att fullgöra avtalsskyldigheter bearbetar automatiskt, har du rätt att få dig, eller tredje part, tillsända i ett gängse, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av data till någon annan sker detta endast så långt det är tekniskt görbart.

Rätt till bekräftelse och upplysningar

Du har rätt att när som helst av oss erhålla en bekräftelse på om personuppgifter som gäller dig har behandlats. Om detta är fallet har du rätt att begära kostnadsfria upplysningar av oss om personuppgifter som lagrats om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att kräva ofördröjlig korrigering av berörda felaktiga personuppgifter av oss. Under beaktande av syftet med behandlingen har du rätt att kräva komplettering av ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering ("rätten att glömmas bort")

Du har rätt att enligt artikel 17 i DSGVO (dataskyddslagstiftningen) kräva att personuppgifter som gäller dig raderas ofördröjligen. Vi är förpliktigade att ofördröjligen radera personuppgifter om något av följande skäl föreligger:

 1. Personuppgifterna är för de syften för vilka de inhämtats, eller på annat vis har behandlats, inte längre nödvändiga.
 2. Den berörda personen återkallar sitt medgivande på vilket behandling enligt artikel 6 avsnitt 1 bokstav a eller artikel 9 avsnitt 2 bokstav a grundade sig och det saknas annan rättslig grund för behandling.
 3. Den berörda personen motsätter sig behandlingen enligt artikel 21 avsnitt 1 och det föreligger inga prioriterade skäl för behandlingen, eller den berörda personen motsätter sig behandlingen enligt artikel 21 avsnitt 2.
 4. Personuppgifterna har behandlats på ett otillåtet sätt.
 5. Raderandet av personuppgifter syftar till att uppfylla de rättsliga förpliktelserna enligt den europeiska unionsrätten eller lagarna i medlemsstaterna som den ansvarige är underkastad.
 6. Personuppgifterna har inhämtats i relation till erbjudna tjänster från IT-företaget enligt artikel 8 avsnitt 1.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har enligt artikel 18 DSGVO rätt att av oss kräva begränsningar i behandlingen om någon av följande förutsättningar föreligger:

 1. Korrektheten i personuppgifterna för den berörda personen bestrids och under en tidsperiod som gör det möjligt för den ansvarige att kontrollera korrektheten i personuppgifterna,
 2. Behandlingen är otillåten och den berörda personen avstår från att kräva radering av personuppgifterna och kräver istället begränsning av användningen av personuppgifter;
 3. Den ansvarige behöver inte längre personuppgifterna för syftet med behandlingen men den berörda personen behöver dem för gällandegörande, utövande eller försvarande av rättsliga anspråk, eller
 4. Den berörda personen har motsatt sig behandlingen enligt artikel 21 avsnitt 1 och så länge det fortfarande inte är fastslaget huruvida den ansvariges skäliga grund eller den berörda personens skäliga grund väger över.

SSL- resp. TLS-kryptering

Denna sida nyttjar SSL- resp. TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av konfidentiellt innehåll, exempelvis beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. En krypterad anslutning känns igen på att adressraden i webbläsaren slår om från “http://” till “https://” och på hänglåssymbolen i webbläsarens textrad.

Om SSL- resp. TLS-kryptering är aktiverat kan data som du överför till oss inte avlyssnas av tredje part.

3. Dataskyddsansvarig person

I lag påbjuden dataskyddsansvarig person

Vi har för vårt bolags räkning anlitat en dataskyddsansvarig person.

Omarbek Walz-Katamov

Rummelstraße 11
67655Kaiserslautern
Tyskland

E-post: DutyPayGmbH@dataprotectionhub.eu

4. Dataregistrering på vår webbplats

Cookies

Internetsidor använder ibland så kallade cookies. Cookies gör ingen skada på datorn och innehåller inga virus. Cookies tjänar till att göra vårt utbud användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras på datorn och som din webbläsare sparar. De flesta cookies vi använder är så kallade sessionscookies.

Dessa cookies raderas automatiskt efter ditt besök på vår webbplats. Andra cookies blir kvar på användarenheten tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök.

Du kan ställa in webbläsaren så att du informeras om utplaceringen av cookies och endast tillåter cookies i enskilda fall, godkänner cookies för särskilda fall eller generellt blockerar cookies. Du kan också ställa in automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats bli begränsad.

Cookies som krävs för att genomföra elektroniska kommunikationsförfaranden eller för att tillhandahålla vissa av dig efterfrågade funktioner (t.ex. varukorgsfunktioner) sparas grundat på artikel 6 avsnitt 1 punkt f) i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse att lagra cookies för tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. Såvida andra cookies (t.ex. cookies för analys av dina surfförhållanden) sparas, behandlas detta separat i denna dataskyddsdeklaration.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna inhämtar och sparar automatiskt information i så kallade Server-Log-filer som din webbläsare automatiskt vidarebefordrar till oss. Dessa är:

 • Webbläsare och webbläsarversion
 • Använt operativsystem
 • Ursprungs-URL
 • Värdnamn för åtkomstdatorn
 • Tidpunkt för serveranropet
 • IP-adress

En samkörning av dessa uppgifter med andra datakällor kommer inte att företas.

Rättslig grund för databehandlingen är artikel 6 avsnitt 1 pkt. f) i GDPR, vilken tillåter behandling av data för att uppfylla en avtalsförpliktelse eller föregående åtgärder som krävs för detsamma.

Kontaktformulär

Om du gör en förfrågan till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från kontaktformuläret, inklusive de av dig däri angivna kontaktuppgifterna, att sparas med syfte att behandla förfrågan och för eventuella kompletterande förfrågningar. Dessa uppgifter lämnar vi inte vidare utan ditt medgivande.

Behandlingen av angivna uppgifter i kontaktformuläret sker därför endast grundat på ditt medgivande (artikel 6 avsnitt 1 pkt. a) i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt medgivande. Det räcker med att du skickar ett enkelt meddelande via e-post till oss. Rättmätigheten i de fram till återkallandet utförda databehandlingsförfarandena förblir oberörd av återkallandet.

De uppgifter du anger i kontaktformuläret förblir hos oss, tills du begär att vi raderar dem, tills du återkallar ditt medgivande till lagring eller tills syftet med datalagringen bortfaller (t.ex. att behandlingen av din förfrågan avslutats). Obligatoriska rättsliga bestämmelser – speciellt lagringsperioder – berörs inte av detta.

Översättningsstatus: Maskinöversättning

Laglig information

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Tyskland

Registrera information

Registreringsdomstol: Amtsdomstol i Kaiserslautern
Registreringsnummer: HRB 31620
Moms-ID: DE293589759
Verkställande direktör: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktinformation

Boka telefon- eller videokonferens
E-post: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juridisk information

Webbplatsens innehåll är endast till för information och utgör inte skatteråd, juridisk rådgivning eller affärsrådgivning. Vi tar inget ansvar för externa länkar. Operatörerna av länkade webbplatser är ensamma ansvariga för deras innehåll.

Denna webbplats använder inte cookies.

Dataskyddspolicy

Ytterligare juridisk information