תפריט ראשי
ישראל - עִברִית
שפה

הצהרת הגנה על מידע

1. הגנה על מידע במבט חטוף

הוראות כלליות

ההוראות הבאות מספקות סקירה קצרה לגבי אופן הטיפול בנתוניכם האישיים, בזמן שאתם מבקרים באתרנו. נתונים אישיים הם כל הנתונים שבאמצעותם ניתן לזהותכם. מידע מקיף בנושא הגנה על מידע ניתן למצוא בהצהרת הגנת המידע שלנו, בתחתיתו של טקסט זה

איסוף נתונים באתרנו

מי האחראי לאיסוף הנתונים באתר זה?

עיבוד הנתונים באתר זה מתבצע על ידי מפעיל האתר. פרטים על המפעיל ניתן למצוא במקטע ״אודות״ (Impressum) שבאתר זה.

כיצד הנתונים נאספים?

הנתונים הנאספים הם, מצד אחד, אלה שאתם מוסרים לנו כנושאי המידע, כגון הנתונים שהזנתם בטופס יצירת הקשר.

תונים אחרים נאספים באופן אוטומטי בעת ביקורכם באתר, באמצעות מערכות המחשוב שלנו. אלו הם בראש ובראשונה נתונים טכניים (כגון סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה או שעת הכניסה לאתר). איסוף נתונים זה מתבצע באופן אוטומטי, ברגע כניסתכם לאתר.

לאיזו מטרה משמשים נתוניכם?

חלק מהנתונים נאספים כדי להבטיח שהשימוש באתר יתבצע ללא תקלות. נתונים אחרים יכולים לשמש לשם ניתוח התנהגותכם כמשתמשים.

מהן זכויותיכם בנוגע לנתוניכם?

זכותכם לקבל בכל עת וללא עלות כספית מידע על מקור נתוניכם האישיים שנאספו על ידינו, על הנמען המטפל ועל מטרת השימוש שנעשה בהם. נוסף על כך, זכותכם לדרוש תיקון, חסימה או מחיקה של נתונים אלה. למימוש זכות זו, ולשאלות נוספות הנוגעות להגנה על נתונים, תוכלו לפנות אלינו בכל עת לפי הכתובת המפורטת בפסקה 'אודות' שצוינה לעיל. מעבר לכך, זכותכם להתלונן בפני רשויות הפיקוח המוסמכות.

2. הוראות כלליות וחובת היידוע

הגנה על מידע

מפעיל אתר זה מתייחס ברצינות רבה להגנה על פרטיכם האישיים. אנו מעבדים את נתוניכם האישיים בצורה חסויה ובהתאם להוראות חוק ההגנה על מידע, כמו גם בהתאם להוראות הצהרה זו

בזמן שאתם משתמשים באתר זה, נאספים נתונים שונים המוגדרים כנתונים אישיים. הצהרה זו שלפניכם מבהירה אילו נתונים אנו אוספים ומה השימוש שאנו עושים בהם.

לשימת ליבכם, העברת נתונים באינטרנט (כגון בעת תקשורת דוא״ל) עלולה להיות כרוכה בפערי אבטחה. לא ניתן להבטיח הגנה מושלמת על הנתונים מפני חדירה וניצול מכיוונו של צד שלישי.

הוראה לגבי הגוף המוסמך

הגוף המוסמך לעיבוד הנתונים באתר זה הוא:

DutyPay GmbH (דיוטי פאי בע״מ)
Rummelstraße 11 (רומלשטראסה 11)
67655 Kaiserslautern (קייזרסלאוטרן)
גרמניה

דוא״ל: zentrale@dutypay.eu

הגוף המוסמך הוא אישיות טבעית או משפטית, הקובעת לבדה או יחד עם אחרים את מטרות ואמצעי עיבוד הנתונים האישיים (כגון שמות, כתובות דוא״ל וכד').

ביטול הסכמה לעיבוד נתונים אישיים

תהליכי עיבוד נתונים אישיים רבים אפשריים רק אם הסכמתם להם במפורש. באפשרותכם לבטל בכל עת הסכמה שכבר ניתנה. לשם כך די אם תשלחו אלינו הודעת דוא״ל רגילה. ביטול ההסכמה לא יפגע בעיבוד הנתונים שבוצע קודם לביטול ההסכמה.

זכות התלונה אצל רשויות הפיקוח המוסמכות

במקרה של הפרת חוק ההגנה על מידע עומדת לנפגע הזכות להתלונן בפני רשויות הפיקוח המוסמכות. רשות הפיקוח המוסמכת לענייני חוק הגנת המידע היא הממונה הארצי על הגנת מידע במדינת המחוז שבה יושבת חברתנו. את רשימת הממונים על הגנת המידע ופרטי ההתקשרות עמם ניתן למצוא בקישור שלהלן:

https://www.bfdi.bund.de

זכות לניוד נתונים

זכותכם לקבל נתונים שאותם עיבדנו באופן אוטומטי על סמך הסכמתכם או במסגרת מילוי הוראות הסכם או לניידם לידי צד שלישי, בפורמט זמין וקריא. בקשה מצדכם לניוד נתונים לאחריותו של צד שלישי תבוצע רק אם הדבר יתאפשר מבחינה טכנית.

זכות לאישור ולקבלת מידע

זכותכם בכל עת לקבל מאיתנו אישור באשר לעיבוד שנעשה בנתוניכם האישיים. במקרה כזה, זכותכם לקבל מאיתנו מידע לגבי נתוניכם האישיים המאוחסנים אצלנו. שירות זה מוענק ללא עלות כספית.

זכות לתיקון

זכותכם לדרוש מאיתנו בכל עת תיקון מיידי של פרטים אישיים שאינם נכונים. בהתאם למטרת עיבוד הנתונים, זכותכם לדרוש השלמת פרטים אישיים חסרים.

זכות למחיקה ('הזכות להישכח')

בהתאם לסעיף 17 בתקנות הכלליות של האיחוד האירופי לאסדרת הגנת מידע (GDPR) זכותכם לדרוש מאיתנו, למחוק לאלתר את כל הנתונים האישיים הנוגעים לכם, ואנו מחויבים למחוק את נתוניכם האישיים כאמור ללא דיחוי, בהתקיים אחד התנאים הבאים

 1. הנתונים האישיים אינם נדרשים עוד עבור המטרות שלשמן נאספו או עובדו בכל דרך אחרת;
 2. נושא המידע שפרטיו האישיים נאספו ביטל את הסכמתו לעיבודם בהתאם לסעיף 6 פסקה 1(א') או לסעיף 9 פסקה 2(א'), ולא קיים עוד בסיס חוקי אחר לעיבוד כאמור;
 3. נושא המידע שפרטיו האישיים נאספו הגיש התנגדות לעיבוד הפרטים בהתאם לסעיף 21 פסקה 1 ולא קיימים נימוקים מוצדקים בדרגת קדימות לעיבוד כאמור, או שנושא המידע שפרטיו האישיים נאספו הגיש התנגדות לעיבוד הפרטים בהתאם לסעיף 21 פסקה 2;
 4. הנתונים האישיים עובדו שלא כחוק;
 5. מחיקת הנתונים האישיים נדרשת לשם מילוי חובה חוקית בהתאם לחוק האירופי או לחוק של המדינות החברות באיחוד האירופי, אליו כפוף האחראי על איסוף הנתונים;
 6. הנתונים האישיים נאספו בקשר לשירות של חברת מידע בהתאם ל-סעיף 8 פסקה 1.

הזכות להגבלת העיבוד

בהתאם לסעיף 18 GDPR, זכותכם לדרוש מאיתנו להגביל את עיבוד הנתונים, אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:

 1. נושא המידע שנתוניו האישיים נאספו חולק על נכונות הנתונים האישיים, וזאת בפרק זמן המאפשר לאחראי לאיסוף הנתונים לבדוק את נכונות הפרטים האישיים;
 2. העיבוד נעשה בצורה לא חוקית ונושא המידע שפרטיו האישיים נאספו דחה את מחיקת הפרטים האישיים ובמקום זאת ביקש להגביל את השימוש בהם;
 3. האחראי על איסוף הנתונים כבר אינו זקוק לפרטים אלה לצרכים שלשמם עובדו, אולם נושא המידע שפרטיו האישיים נאספו זקוק להם לשם תביעה, מימוש זכויותיו או הגנה מפני תביעה משפטית, או
 4. שנושא המידע שנתוניו האישיים נאספו הגיש תביעה נגד עיבוד הנתונים בהתאם להוראות סעיף 21 פסקה 1, כל עוד לא נקבע אם הנימוקים המוצדקים של האחראי לאיסוף הנתונים גוברים על נימוקיו של נושא המידע.

הצפנת SSL או TLS

מסיבות של בטיחות ולשם הגנה על העברת חומר חסוי, כגון הזמנות או בקשות שאתם שולחים אלינו כמפעילי האתר, אתר זה משתמש בהצפנה מסוג SSL או TLS. קשר מוצפן ניתן לזיהוי בכך ששורת כתובת ה-URL של הדפדפן משתנה מ- 'http://' ל-'https://' וכשסמליל המנעול מופיע לצידה.<7

בהפעלה של הצפנת SSL או TLS, הנתונים שאתם מעבירים אלינו לא ניתנים לקריאה על ידי צד ג'.

3. האחראי על אבטחת נתונים

האחראי על אבטחת נתונים בהתאם לחוק

מטעם חברתנו מינינו את האדם הבא כאחראי על אבטחת הנתונים:

Omarbek Walz-Katamov (עומרבק ולץ-קאטמוב)

Rummelstraße 11 (רומלשטראסה 11)
67655Kaiserslautern (קייזרסלאוטרן)
גרמניה

דוא״ל: DutyPayGmbH@dataprotectionhub.eu

4. איסוף נתונים באתרנו

עוגיות

אתרי אינטרנט עושים לעתים שימוש ב״עוגיות״ (Cookies). עוגיות אינן פוגעות במחשבכם ואינן מכילות וירוסים. עוגיות משמשות לשיפור חוויית המשתמש וכן להגברת היעילות והבטיחות של האתר. עוגיות הן קבצי טקסט קטנים הנשלחים אל מחשבכם והנשמרים על ידי הדפדפן.

רוב העוגיות שבהן אנו משתמשים נקראות ״עוגיות זמניות״. הן נמחקות אוטומטית עם סיום ביקורכם באתרנו. עוגיות אחרות נשמרות במחשבכם עד שתמחקו אותן בעצמכם. עוגיות אלה מאפשרות לנו לזהות את הדפדפן שלכם בביקורכם הבא באתרנו.

באפשרותכם להגדיר את הדפדפן שלכם כך שיודיע לכם על משלוח של עוגיות, שיאפשר את שמירתן רק במקרים מסוימים, או שלא יאפשר את שמירתן כלל, וכן שיבצע מחיקה אוטומטית של כולן עם סגירת הדפדפן. השבתת העוגיות עלולה להגביל את תפקוד האתר.

עוגיות המשמשות לביצוע תהליכי תקשורת אלקטרוניים, או הנדרשות להכנת פונקציות מסוימות שהתבקשו על ידכם (כגון פונקציית סל הקניות), נשמרות בהתאם להוראות סעיף 6 פסקה 1(ו') ל- GDPR. למפעיל האתר יש עניין מוצדק באחסון קבצי עוגיות לצורך אספקת שירותיו ללא תקלות ובצורה משופרת מבחינה טכנית. בכל הנוגע לאחסונן של עוגיות אחרות (כגון עוגיות לצורך ניתוח הרגלי הגלישה שלכם), הם יידונו בנפרד בהצהרת הגנה על מידע זו.

קבצי יומן השרת

ספק האתרים אוסף ומאחסן מידע באופן אוטומטי במה שמכונה קבצי יומן השרת, המועברים אלינו ישירות מהדפדפן שלכם, ואלו הם:

 • סוג הדפדפן וגרסתו
 • מערכת ההפעלה של מחשבכם
 • כתובת האתר המפנה
 • שם השרת המארח את מחשבכם
 • שעת שיגורה של בקשת השרת
 • כתובות IP

נתונים אלה אינם מוצלבים עם מקורות מידע אחרים.

חוקיות עיבוד הנתונים מתבססת על סעיף 6 פסקה 1(ו') ל- GDPR, המאפשר עיבוד נתונים לשם מילוי הוראות הסכם או נקיטה בצעדים שמקדימים להסכם.<7

טופס יצירת הקשר

אם תשלחו אלינו בקשות באמצעות טופס יצירת הקשר, נתוניכם, כולל פרטי הקשר שהוזנו על ידכם, יאוחסנו על ידנו לשם עיבוד הבקשה ולצורכי מעקב באותו נושא. אנו לא נעביר נתונים אלה הלאה ללא הסכמתכם.

עיבוד הנתונים המופיעים בטופס יצירת הקשר יבוצע אך ורק על סמך הסכמתכם (סעיף 6 פסקה 1(א') ל-GDPR. באפשרותכם לבטל הסכמה זו בכל עת. לשם כך די אם תשלחו אלינו הודעת דוא״ל רגילה. ביטול ההסכמה לא יפגע בתהליכי עיבוד נתונים שבוצעו קודם לביטול ההסכמה.

הנתונים שמסרתם בטופס יצירת הקשר יישמרו אצלנו עד לקבלת דרישתכם למחיקתם או לביטול הסכמתכם לשמירתם וכן במקרה שתבוטל המטרה שלשמה אוחסנו (למשל, לאחר עיבוד בקשתכם). הוראות חוקיות מחייבות – בייחוד לגבי תקופות שמירה של נתונים – נותרות בעינן.

סטטוס תרגום: מכונת תרגום

גילוי משפטי

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11 (רומלשטראסה 11)
67655 Kaiserslautern (קייזרסלאוטרן)
גרמניה

מידע הרשמה

בית משפט רשום: Amtsgericht Kaiserslautern (בית המשפט המחוזי של קייזרסלאוטרן)
מספר רישום: HRB 31620
מזהה מס מכירה: DE293589759
מנכ״ל: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel (דיפל.-כלכ-הנדס. אלכסנדר גנזל)

פרטי התקשרות

הזמן שיחת טלפון או וידאו
דוא״ל: zentrale@dutypay.eu
דה-מייל: mail@de-mail.dutypay.eu

מידע משפטי

תוכן האתר הינו למידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ מס, משפטי או עסקי. אנו לא לוקחים אחריות על קישורים חיצוניים. מפעילי האתרים המקושרים אחראים אך ורק לתוכן שלהם.

אתר זה אינו משתמש בקובצי Cookie.

הצהרת הגנה על מידע

מידע משפטי נוסף