Andmekaitse deklaratsioon

1. Andmekaitse lühiülevaade

Üldised märkused

Järgmine teave annab lihtsa ülevaate sellest, mis juhtub teie isikuandmetega, kui te meie veebisaiti külastate. Isikuandmed on kõik andmed, mille abil saab teie isikut tuvastada. Üksikasjalikku teavet andmekaitse kohta leiate meie andmekaitse deklaratsioonist, mis on toodud selle teksti all.

Andmete kogumine meie veebisaidil

Kes vastutab andmete kogumise eest sellel veebisaidil?

Sellel veebisaidil töötleb andmeid veebisaidi operaator. Veebisaidi operaatori kontaktandmed leiate selle veebisaidi impressumist.

Kuidas me teie andmeid kogume?

Osa andmetest kogutakse siis, kui te need meile ise esitate. Need võivad olla näiteks andmed, mille sisestate kontaktivormil.

Muud andmed salvestavad meie IT-süsteemid automaatselt veebisaidi külastamise ajal. Need on peamiselt tehnilised andmed (nt veebilehitseja, operatsioonisüsteem või veebisaidi avamise aeg). Need andmed kogutakse automaatselt kohe, kui sisenete meie veebisaidile.

Milleks me teie andmeid kasutame?

Osa andmetest kogutakse selleks, et tagada veebisaidi tõrgeteta toimimine. Teisi andmeid saab kasutada teie kui veebisaidi kasutaja käitumise analüüsimiseks.

Millised on teie õigused seoses oma andmetega?

Teil on õigus saada igal ajal tasuta teavet teie kohta salvestatud isikuandmete päritolu, vastuvõtja ja eesmärgi kohta. Samuti on teil õigus nõuda nende andmete parandamist, blokeerimist või kustutamist. Kui teil on andmekaitse kohta täiendavaid küsimusi, võite meiega igal ajal ühendust võtta impressumis toodud aadressil. Samuti on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

2. Üldised juhised ja kohustuslik teave

Andmekaitse

Selle veebisaidi operaatorid võtavad teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt. Töötleme teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ja kooskõlas õigusaktides sätestatud andmekaitsestandardite ja käesoleva andmekaitsedeklaratsiooniga.

Selle veebisaidi kasutamise ajal kogutakse mitmesuguseid isikuandmeid. Käesolev andmekaitsedeklaratsioon selgitab, milliseid andmeid me kogume ja milleks me neid kasutame.

Juhime tähelepanu sellele, et andmete edastamisel interneti kaudu (nt e-posti teel) võib esineda turvaauke. Andmete täielik kaitse kolmandate isikute juurdepääsu eest ei ole võimalik.

Märkus isikuandmete vastutava töötleja kohta

Isikuandmete vastutava töötleja sellel veebisaidil on:

DutyPay GmbH
Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Saksamaa

E-post: zentrale@dutypay.eu

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega otsustab isikuandmete (nt nimed, e-posti aadressid jms) töötlemise eesmärkide ja vahendite üle.

Andmetöötluseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Paljud andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult teie sõnaselgel nõusolekul. Võite igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta. Selleks piisab, kui teavitate meid e-posti teel. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne seda toimunud andmetöötluse õiguspärasust.

Kaebuse esitamise õigus vastutavale järelevalveasutusele

Andmekaitseõiguse rikkumise korral on asjaomasel isikul õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele. Pädev järelevalveasutus andmekaitseküsimustes on selle riigi andmekaitsevolinik, kus asub meie ettevõte. Andmekaitsevolinike ja nende kontaktandmete loetelu leiate järgnevalt aadressilt:

https://www.bfdi.bund.de

Õigus andmete ülekandmisele

Teil on õigus lasta edastada andmed, mida me töötleme automaatselt teie nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, teile või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Kui taotlete andmete otsest edastamist teisele vastutavale töötlejale, tehakse seda ainult siis, kui see on tehniliselt võimalik.

Õigus tutvuda oma andmetega

Teil on igal ajal õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas teiega seotud isikuandmeid töödeldakse.  Sellisel juhul on teil õigus nõuda meilt tasuta teavet enda kohta salvestatud isikuandmete kohta.

Õigus andmete parandamisele

Teil on õigus nõuda meilt viivitamatult teid puudutavate ebaõigete isikuandmete parandamist. Teil on õigus nõuda oma mittetäielike isikuandmete täiendamist, kui see on isikuandmete töötlemise eesmärki arvestades asjakohane.

Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“)

Kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 17 on teil õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete viivitamata kustutamist ja me oleme kohustatud teie isikuandmed viivitamatult kustutama, kui esineb üks järgmistest alustest.

 1. Isikuandmed pole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi.
 2. Andmesubjekt võtab tagasi töötlemise aluseks oleva nõusoleku kooskõlas artikli 6 lõike 1 punktiga a või artikli 9 lõike 2 punktiga a ja töötlemiseks puudub muu õiguslik alus.
 3. Andmesubjekt esitab töötlemisele vastuväiteid kooskõlas artikli 21 lõikega 1 ja töötlemiseks ei ole ülekaalukaid õiguslikke põhjuseid või andmesubjekt esitab töötlemisele vastuväiteid kooskõlas artikli 21 lõikega 2.
 4. Isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult.
 5. Isikuandmete kustutamine on vajalik liidu õigusest või vastutava isiku suhtes kehtivate liikmesriikide õigusest tuleneva juriidilise kohustuse täitmiseks.
 6. Isikuandmeid koguti seoses artikli 8 lõike 1 kohaselt pakutavate infoühiskonna teenustega.

Õigus andmete töötlemise piiramisele

Teil on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 18 järgi õigus nõuda töötlemise piiramist, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

 1. andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse ajavahemiku jooksul, mis võimaldab vastutaval töötlejal kontrollida isikuandmete õigsust;
 2. töötlemine on ebaseaduslik ja andmesubjekt keeldub isikuandmete kustutamisest ja nõuab selle asemel isikuandmete kasutamise piiramist;
 3. vastutav töötleja ei vaja enam isikuandmeid töötlemise eesmärgil, kuid andmesubjekt vajab neid õiguslike nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks või
 4. andmesubjekt on esitanud töötlemisele vastuväite kooskõlas artikli 21 lõikega 1 seni, kuni pole veel kindlaks tehtud, kas vastutava töötleja õigustatud huvid kaaluvad üles andmesubjekti põhjendused.

SSL- või TLS-krüptimine

Turvalisuse huvides ja meile kui veebisaidi operaatorile konfidentsiaalse sisu edastamise, näiteks tellimuste või päringute kaitsmiseks, kasutab see veebisait SSL- või TLS-krüptimist. Krüptitud ühenduse tunneb ära selle järgi, et veebilehitseja aadressirida muutub aadressilt 'http://' aadressiks 'https://' ja aadressireale ilmub lukusümbol.

Kui SSL- või TLS-krüptimine on aktiveeritud, ei saa kolmandad osapooled teie poolt meile edastatud andmeid lugeda.

3. Andmekaitsevolinik

Õigusaktide järgselt nõutav andmekaitsevolinik

Oleme määranud oma ettevõttele andmekaitsevoliniku.

Omarbek Walz-Katamov

Rummelstraße 11
67655Kaiserslautern
Saksamaa

E-post: DutyPayGmbH@dataprotectionhub.eu

4. Andmete kogumine meie veebisaidil

Küpsised

Veebisaidid kasutavad osaliselt niinimetatud küpsiseid. Küpsised ei kahjusta teie arvutit ega sisalda viirusi. Küpsiste abil muudetakse meie pakkumine kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja ohutumaks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis laaditakse teie arvutisse ja mille teie veebilehitseja salvestab.

Enamik meie kasutatavatest küpsistest on niinimetatud seansiküpsised. Need kustutatakse pärast teie külastust automaatselt. Muud küpsised jäävad teie lõppseadmesse salvestatuks, kuni need kustutate. Need küpsised võimaldavad meil teie veebilehitseja järgmisel külastamisel ära tunda.

Te võite oma veebilehitseja seadistada nii, et teid teavitataks küpsiste salvestamisest ja te lubate küpsiseid ainult üksikjuhtudel, välistate küpsiste lubamise teatud juhtudel või üldiselt ning aktiveerite veebilehitseja sulgemisel küpsiste automaatse kustutamise. Küpsiste inaktiveerimine võib selle veebisaidi funktsionaalsust piirata.

Elektroonilise sideprotsessi toimimiseks või teie soovitud funktsioonide (nt ostukorvi funktsioon) kasutamiseks vajalikud küpsised salvestatakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi küpsiste salvestamiseks oma teenuste tehniliste tõrgeteta ja optimeeritud pakkumiseks. Kui salvestatakse muid küpsiseid (nt küpsiseid teie külastuskäitumise analüüsimiseks), käsitletakse neid selles andmekaitsedeklaratsioonis eraldi.

Serveri logifailid

Veebisaidi pakkuja kogub ja salvestab automaatselt teavet niinimetatud serveri logifailidesse, mille teie veebilehitseja edastab meile automaatselt. Need on:

 • veebilehitseja tüüp ja versioon
 • kasutatav operatsioonisüsteem
 • suunav URL
 • veebisaiti külastava arvuti hostinimi
 • serveri päringu kellaaeg
 • IP-aadress

Neid andmeid ei kombineerita teiste andmeallikatega.

Andmetöötluse aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt f, mis võimaldab töödelda isikuandmeid lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete jaoks.

Kontaktivorm

Kui saadate meile päringuid kontaktivormi abil, salvestame teie päringuvormis olevad andmed, sealhulgas seal esitatud kontaktandmed päringu töötlemise eesmärgil ja täiendavate küsimuste jaoks. Me ei edasta neid andmeid ilma teie nõusolekuta.

Kontaktivormis sisestatud isikuandmete töötlemine toimub seega eranditult teie nõusoleku alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1). Võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Selleks piisab, kui teavitate meid e-posti teel. Tühistamine ei mõjuta enne tühistamist läbi viidud andmetöötlustoimingute seaduslikkust.

Teie poolt kontaktivormi sisestatud andmeid salvestame seni, kuni palute meil need kustutada, tühistate oma nõusoleku salvestamiseks või andmete säilitamise eesmärk enam ei kehti (nt pärast teie päringu töötlemist). See ei puuduta kohustuslikke õigusnorme, eelkõige andmete salvestamise tähtaegu.

Tõlke olek: Masintõlge

Juriidiline avalikustamine

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Saksamaa

Registreerimisinfo

Registrikohus: Ringkonnakohus Kaiserslautern
Registrinumber: HRB 31620
Käibemaksu ID: DE293589759
Tegevdirektor: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktinfo

Broneeri telefon või videokoosolek
E-post: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juriidiline teave

Veebisaidi sisu on üksnes informatiivne ja ei kujuta endast maksu-, juriidilist ega ärinõu. Me ei vastuta väliste linkide eest. Lingitud saitide operaatorid vastutavad ainuisikuliselt nende sisu eest.

See veebisait ei kasuta küpsiseid.

Andmekaitse deklaratsioon

Lisateave õiguslike dokumentide kohta