Prohlášení o ochraně údajů

1. Přehled ochrany údajů

Všeobecná upozornění

Následující upozornění uvádějí jednoduchý přehled toho, co se děje s Vašimi osobními údaji, když navštívíte naši webovou stránku. Osobní údaje jsou veškeré údaje, s nimiž je možné Vás osobně identifikovat. Podrobné informace k tématu ochrany údajů najdete v našem prohlášení o ochraně údajů, uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování údajů na naší webové stránce

Kdo je odpovědný za shromažďování údajů na této webové stránce?

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Jeho kontaktní údaje můžete zjistit v tiráži této webové stránky.

Jak Vaše údaje shromažďujeme?

Vaše údaje jsou získávány jednak tím, že nám je sdělíte. Zde se může např. jednat o údaje, které uvedete v kontaktním formuláři.

Jiné údaje jsou automaticky zaznamenávány IT systémy při návštěvě naší webové stránky. To jsou především technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas vyvolání stránky). Záznam těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naši webovou stránku.

K čemu Vaše údaje používáme?

Část údajů je získávána, aby bylo zajištěno bezchybné poskytování webové stránky. Jiné údaje mohou být použity k analýze Vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte kdykoli právo dostat bezplatně informace o původu, příjemci a účelu Vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. Za tímto účelem, jakož i s dalšími dotazy k tématu ochrany údajů se na náš můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v tiráži. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

2. Všeobecná upozornění a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velice vážně. S Vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými a v souladu se zákonnými předpisy na ochranu údajů a s tímto prohlášením o ochraně údajů.

Když použijete tuto webovou stránku, budou shromažďovány různé osobní údaje. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme.

Upozorňujeme na to, že přenos údajů na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat bezpečnostní mezery. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

Odkaz na odpovědné místo

Odpovědným místem pro zpracování údajů na této webové stránce je:

DutyPay GmbH
Rummelstrasse 11
67655 Kaiserslautern
Německo

E-mail: zentrale@dutypay.eu

Odpovědné místo je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho procesů zpracování údajů je možných jen s Vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí k tomu prosté sdělení, které nám zašlete e-mailem. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo na stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení předpisů na ochranu osobních údajů má subjekt údajů právo na stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem v otázkách ochrany údajů je zemský inspektor ochrany údajů té spolkové země, v níž má naše společnost své sídlo. Seznam inspektorů ochrany dat a jejich kontaktní údaje můžete najít pod následujícím odkazem:

https://www.bfdi.bund.de

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo dostat údaje, které na základě Vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy automatizovaně zpracováváme pro sebe nebo třetí stranu, v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímé předání údajů jinému správci, bude toto provedeno pouze tehdy, pokud je to technicky proveditelné.

Právo na potvrzení a informace

Kdykoli máte právo dostat od nás potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se Vás týkají. Je-li tomu tak, pak máte právo požadovat od nás bezplatnou informaci o Vašich uložených osobních údajích.

Právo na opravu

Máte právo od nás požadovat okamžitou opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Podle článku 17 nařízení o GDPR máte právo od nás požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, a my máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud platí jeden z těchto důvodů:

 1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány.
 2. Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
 3. Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2.
 4. Osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
 5. Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje
 6. Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1.

Právo na omezení zpracování

V souladu s článkem 18 GDPR máte právo na to, abychom omezili zpracování, a to v kterémkoli z těchto případů:

 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Šifrování SSL, popř. TLS

Tato stránka používá z bezpečnostních důvodů a na ochranu přenosu důvěrných obsahů, jako například objednávky nebo poptávky, které nám zasíláte jako provozovateli stránky, šifrování SSL, popř. TLS. Zašifrované spojení poznáte podle toho, že adresní řádek prohlížeče se změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu klíče v řádku svého prohlížeče.

Když je šifrování SSL, popř. TLS aktivováno, nemůže údaje, které nám předáváte, číst i třetí strana.

3. Inspektor ochrany údajů

Zákonem předepsaný inspektor ochrany údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali inspektora ochrany údajů.

Omarbek Walz-Katamov

Rummelstrasse 11
67655Kaiserslautern
Německo

E-Mail: DutyPayGmbH@dataprotectionhub.eu

4. Shromažďování údajů na naší webové stránce

Cookies

Internetové stránky částečně používají takzvaná cookies. Cookies nezpůsobují na Vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se vkládají do Vašeho počítače, a ukládá je Váš prohlížeč.

Většina námi používaných cookies jsou takzvaná „session-cookies“. Ta jsou po skončení Vaší návštěvy automaticky vymazána. Jiná cookies zůstávají uložena na Vašem koncovém zařízení do doby, než je vymažete. Tato cookies nám umožňují opět identifikovat Váš prohlížeč při následující návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, že budete o vložení cookies informováni a povolíte je jen v jednotlivém případě, vyloučíte přijetí cookies pro určité případy nebo obecně, a aktivujete automatické vymazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být funkčnost této webové stránky omezena.

Cookies, která jsou potřeba k provádění elektronické komunikace nebo k poskytnutí určitých, Vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), budou uložena na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezvadné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládána jiná cookies (např. cookies pro analýzu Vašeho chování při surfování), je to v tomto prohlášení o ochraně údajů ošetřeno zvlášť.

Soubory server-log

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do takzvaných souborů server-log, které nám Váš prohlížeč předává automaticky. To jsou:

 • typ a verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • referer URL
 • hostname přistupujícího počítače
 • čas dotazu na server
 • IP adresa

Spojení těchto údajů s jinými zdroji údajů se neprovádí.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který povoluje zpracování údajů pro plnění smluv nebo předsmluvní opatření.

Kontaktní formulář

Pokud nám zasíláte poptávky prostřednictvím kontaktního formuláře, uložíme Vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně Vámi zde uvedených kontaktních údajů, pro zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nebudeme bez Vašeho souhlasu předávat dál.

Zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři se tak provádí výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí k tomu prosté sdělení, které nám zašlete e-mailem. Zákonnost zpracování údajů provedených až do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje Vámi uvedené v kontaktním formuláři zůstávají u nás, dokud nás nevyzvete k jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním, nebo nezanikne účel, za kterým jsou ukládány (např. po ukončeném zpracování Vaší poptávky). Povinná zákonná ustanovení, zejména lhůty uchovávání, zůstávají nedotčena.

Stav překladu: Strojový překlad

Právní zveřejnění

DutyPay GmbH

Rummelstrasse 11
67655 Kaiserslautern
Německo

Registrovat informace

Rejstříkový soud: Okresní soud Kaiserslautern
IČ: HRB 31620
DIČ: DE293589759
Vedoucí společnosti: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktní Informace

Rezervovat telefonní nebo video konferenci
E-mailová adresa: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Legální informace

Obsah webových stránek slouží pouze pro informaci a nepředstavuje daňové, právní ani obchodní poradenství. Za externí odkazy nepřebíráme žádnou odpovědnost. Za jejich obsah odpovídají výhradně provozovatelé odkazových stránek.

Tento web nepoužívá soubory cookie.

Prohlášení o ochraně údajů

Další právní informace