Pareiškimas apie privatumo apsaugą

1. Trumpa privatumo apsaugos apžvalga

Bendrieji nurodymai

Šiuose nurodymuose trumpai apžvelgiama, kas nutinka su jūsų asmens duomenimis, kai lankotės mūsų interneto svetainėje. Asmens duomenys – tai visi duomenys, kuriuos naudojant gali būti nustatyta jūsų tapatybė. Išsamią informaciją apie privatumą rasite po šiuo tekstu pateiktame mūsų pareiškime apie privatumo apsaugą.

Duomenų rinkimas mūsų interneto svetainėje

Kas yra atsakingas už duomenų rinkimą šioje interneto svetainėje?

Duomenų rinkimą šioje interneto svetainėje atlieka interneto svetainės operatorius. Jo kontaktinius duomenis rasite interneto svetainės teisiniame pranešime.

Kaip renkame jūsų duomenis?

Viena vertus, jūsų duomenys renkami, kai jūs juos mums pranešate. Tai gali būti, pvz., duomenys, kuriuos jūs suvedate užpildydami paklausimo formą.

Kitus duomenis automatiškai renka mūsų IT sistemos jums lankantis interneto svetainėje. Tai yra visų pirma techniniai duomenys (pvz., internetinė naršyklė, operacinė sistema arba puslapio peržiūros laikas). Šie duomenys renkami automatiškai, kai tik apsilankote mūsų interneto svetainėje.

Kam naudojame jūsų duomenis?

Dalis duomenų yra renkami siekiant užtikrinti nepriekaištingą interneto svetainės teikimą. Kiti duomenys gali būti naudojami analizuojant jūsų kaip naudotojo elgseną.

Kokias su savo duomenimis susijusias teises turite?

Jūs turite teisę bet kuriuo metu gauti nemokamą informaciją apie jūsų saugomų asmens duomenų kilmę, gavėjus ir tikslą. Be to, turite teisę pareikalauti šiuos duomenis ištaisyti, padaryti neprieinamus ar ištrinti. Dėl to ir kitais privatumo apsaugos klausimais galite bet kuriuo metu kreiptis teisiniame pranešime nurodytu adresu. Be to, turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

2. Bendrieji nurodymai ir privaloma informacija

Privatumo apsauga

Šios svetainės operatorius labai rimtai vertina jūsų asmens duomenų apsaugą. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis konfidencialiai ir pagal duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus bei šį pareiškimą apie privatumo apsaugą.

Jei naudojatės šia interneto svetaine, renkami įvairūs asmens duomenys. Pateiktas pareiškimas apie privatumo apsaugą paaiškina, kokius duomenis renkame ir kam jie naudojami.

Nurodome, kad duomenų perdavimas internetu (pvz., elektroninio pašto ryšio metu) gali turėti pažeidžiamumo spragų. Neįmanoma užtikrinti duomenų apsaugą be jokių spragų nuo trečiųjų šalių prieigos.

Nuoroda apie atsakingą įstaigą

Už duomenų tvarkymą šioje interneto svetainėje atsakinga įstaiga yra:

DutyPay GmbH
Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Vokietija

El. paštas: zentrale@dutypay.eu

Atsakinga įstaiga yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris vienas ar kartu su kitais sprendžia asmens duomenų (pvz., pavardžių, el. pašto adresų ar pan.) tvarkymo tikslų ir priemonių klausimus.

Sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimas

Daugelis duomenų tvarkymo operacijų yra galimos tik gavus jūsų aiškų sutikimą. Jau duotą sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti. Tam pakanka el. paštu atsiųsto neformalaus pranešimo. Tai nedaro poveikio iki atšaukimo vykdyto duomenų tvarkymo teisėtumui.

Teisė pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai

Duomenų teisinės apsaugos pažeidimų atveju duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai. Kompetentinga priežiūros institucija asmens duomenų teisinės apsaugos susijusiais klausimais yra žemių duomenų apsaugos pareigūnas toje federalinėje žemėje, kurioje yra mūsų įmonės buveinė. Duomenų apsaugos pareigūnų sąrašą bei jų kontaktinius duomenis rasite šioje nuorodoje:

https://www.bfdi.bund.de

Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę duomenis, kuriuos automatiškai tvarkome jūsų sutikimu arba vykdant sutartį, gauti įprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu patys arba juos reikalauti pateikti trečiajai šaliai. Jei reikalaujate tiesiogiai perkelti duomenis kitam duomenų valdytojui, tai atliekama tik tada, jei tai techniškai įmanoma.

Teisi gauti patvirtinimą ir informaciją

Jūs turite teisę bet kuriuo metu gauti mūsų patvirtinimą apie tai, ar su jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi. Jei duomenys yra tvarkomi, jūs turite teisę gauti nemokamą informaciją apie jūsų išsaugotus asmens duomenis.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

Jūs turite teisę reikalauti, kad mes nedelsiant ištaisytume su jumis susijusius neteisingus asmens duomenis. Atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, jūs turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)

Pagal BDAR 17 straipsnį turite teisę reikalauti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų nedelsiant ištrinti, o mes esame įpareigoti asmens duomenis nedelsiant ištrinti, jei yra tokios priežastys:

 1. asmens duomenys nebėra būtini tikslams, kuriems jie buvo surinkti arba buvo kitu būdu tvarkomi.
 2. Duomenų subjektas atšaukia sutikimą, kuriuo pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis.
 3. Duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal 21 straipsnio 2 dalį.
 4. Asmens duomenys buvo neteisėtai tvarkomi.
 5. Asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės.
 6. Asmens duomenys buvo surinkti 8 straipsnio 1 dalyje nurodyto informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Remiantis BDAR 18 str. turite teisę reikalauti, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių nurodytų atvejų:

 1. duomenų subjektas ginčija asmens duomenų tikslumą, duomenų tvarkymas apribojamas laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą,
 2. asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;
 3. valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba
 4. duomenų subjektas pagal 21 straipsnio 1 dalį, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.

SSL arba TLS šifravimas

Šioje svetainėje saugumo sumetimais ir siekiant apsaugoti konfidencialaus turinio perdavimą, pavyzdžiui, užsakymus ar užklausas, kurias siunčiate mums kaip svetainės operatoriui, naudojamas SSL arba TLS šifravimas. Šifruotą ryšį atpažinsite iš naršyklės adreso eilutės pasikeitimo iš „http://“ į „https://“ ir spynos simbolio atsiradimo jūsų naršyklės eilutėje.

Jei SSL arba TLS šifravimas yra suaktyvintas, jūsų mums siunčiamų duomenų negali perskaityti trečiosios šalys.

3. Duomenų apsaugos pareigūnas

Įstatymais numatytas duomenų apsaugos pareigūnas

Savo įmonei paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną.

Omarbek Walz-Katamov

Rummelstraße 11
67655Kaiserslautern
Vokietija

El. paštas: DutyPayGmbH@dataprotectionhub.eu

4. Duomenų rinkimas mūsų interneto svetainėje

Slapukai

Interneto puslapiai dalinai naudoja slapukus. Slapukai nedaro žalos jūsų kompiuteriui ir neturi virusų. Slapukai yra skirti padaryti mūsų pasiūlymą patogesnį naudotojams, veiksmingesnį ir saugesnį. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kuriuos jūsų naudojama naršyklė išsaugo jūsų kompiuteryje.

Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra taip vadinamieji „seanso slapukai“. Pasibaigus jūsų apsilankymui jie automatiškai ištrinami. Kiti slapukai išlieka išsaugoti jūsų kompiuteryje, kol jų neištrinate. Šių slapukų pagalba kito apsilankymo metu atpažįstama jūsų naršyklė.

Galite nusistatyti savo naršyklės nuostatas taip, kad būtumėte informuojami apie slapukų naudojimą ir leistumėte slapukus naudoti tik atskiru atveju, priimti slapukus tam tikrais atvejais arba bendrai neleisti jų naudoti bei suaktyvinti automatinį slapukų ištrynimą uždarant naršyklę. Išaktyvinus slapukus gali būti ribojamos šios interneto svetainės funkcijos.

Slapukai, kurie yra reikalingi vykdyti elektroninius ryšius arba teikti tam tikras jūsų pageidaujamas funkcijas (pvz., pirkinių krepšelio funkciją), išsaugomi pagal BDAR 6 str. 1 dalies f punktą. Siekdamas užtikrinti techniškai nepriekaištingą ir optimizuotą savo paslaugų teikimą, interneto svetainės operatorius turi teisėtą interesą išsaugoti slapukus. Jei išsaugomi kiti slapukai (pvz., slapukai, skirti analizuoti jūsų naršymo elgseną), jie šiame pareiškime apie privatumo apsaugą nagrinėjami atskirai.

Serverio žurnalų failai

Svetainių teikėjas automatiškai renka ir išsaugo informaciją taip vadinamuosiuose serverio žurnalų failuose, kuriuos jūsų naršyklė mums automatiškai perduoda. Tai yra:

 • naršyklės tipas ir naršyklės versija;
 • naudojama operacinė sistema;
 • nurodomasis URL adresas;
 • prieigos kompiuterio pagrindinio kompiuterio vardas;
 • serverio užklausos laikas;
 • IP adresas.

Šie duomenys nederinami su kitais duomenų šaltiniais.

Tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f punktas, pagal kurį tvarkyti duomenis leidžiama vykdant sutartį arba ikisutartines priemones.

Paklausimo forma

Jei užklausas mums pateikiate naudodami paklausimo formą, jūsų užklausos formos duomenis, įskaitant ten jūsų suvestus duomenis, išsaugosime užklausos tvarkymo tikslu ir tiems atvejams, jei kiltų tolesnių klausimų. Šių duomenų neperduodame be jūsų sutikimo.

Paklausimo formoje įvesti duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Šį sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti. Tam pakanka el. paštu atsiųsto neformalaus pranešimo. Tai nedaro poveikio iki atšaukimo vykdyto duomenų tvarkymo operacijų teisėtumui.

Duomenys, kuriuos įvedate paklausimo formoje, lieka mums, kol pareikalausite juos ištrinti, atšaukti sutikimą saugoti arba nebelieka duomenų saugojimo tikslo (pvz., po to, kai baigiamas jūsų užklausos tvarkymas). Tai nedaro poveikio privalomojo pobūdžio teisės nuostatoms, visų pirma saugojimo laikotarpiams.

Vertimo būsena: Mašininis vertimas

Teisinis atskleidimas

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Vokietija

Registracijos informacija

Registrų teismas: Kaiserslauterno apylinkės teismas
Registracijos numeris: HRB 31620
PVM mokėtojo ID: DE293589759
Generalinis direktorius: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktinė Informacija

Užsisakyti telefoninę arba vaizdo konferenciją
El. Paštas: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Legali informacija

Svetainės turinys yra tik informacinis ir nėra mokesčių, teisinė ar verslo konsultacija. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už išorines nuorodas. Už jų turinį atsakingi tik susietų svetainių operatoriai.

Šioje svetainėje slapukai nenaudojami.

Pareiškimas apie privatumo apsaugą

Papildoma teisinė informacija