Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

Het volgende biedt u een duidelijk overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring die na deze tekst volgt.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in het colofon (impressum) van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u die aan ons verstrekt. Hierbij kan het bijvoorbeeld om gegevens gaan die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden bij uw bezoek aan de website automatisch door onze IT-systemen verzameld. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginatoegang). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website correct wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om te verzoeken dat deze gegevens worden gecorrigeerd, afgeschermd of verwijderd. Hiertoe en ook voor eventuele andere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het colofon (impressum) vermelde adres. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor we ze gebruiken.

Wij wijzen erop dat de overdracht van gegevens op het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) onderhevig kan zijn aan kwetsbaarheden in de beveiliging. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

DutyPay GmbH
Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Duitsland

E-mail: zentrale@dutypay.eu

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden van en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe is een informeel bericht per e-mail naar ons voldoende. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waarin onze onderneming is gevestigd. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link:

https://www.bfdi.bund.de

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch hebben verwerkt, te verkrijgen of aan een derde over te dragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Indien u de rechtstreekse overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wenst, gebeurt dit uitsluitend indien dit technisch mogelijk is.

Recht op bevestiging en mededeling

U heeft te allen tijde het recht om van ons een bevestiging te ontvangen of u betreffende persoonsgegevens zijn verwerkt. Indien dit het geval is, heeft u het recht om gratis mededeling van ons te verkrijgen over de opgeslagen persoonsgegevens die u betreffen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om van ons onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”)

U heeft overeenkomstig artikel 17 van de AVG het recht van ons te verkrijgen dat u betreffende persoonsgegevens onverwijld worden gewist, en wij zijn verplicht om persoonsgegevens onverwijld te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 2. De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a of artikel 9, lid 2, punt a berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 3. De betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2.
 4. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 5. De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 6. De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft overeenkomstig artikel 18 van de AVG het recht van ons de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

 1. de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 3. de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze website gebruikt SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke informatie te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u aan ons als websitebeheerder stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van 'http://' in 'https://' en aan het slotsymbooltje in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven Functionaris voor gegevensbescherming

Voor onze onderneming hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen.

Omarbek Walz-Katamov

Rummelstraße 11
67655Kaiserslautern
Duitsland

E-Mail: DutyPayGmbH@dataprotectionhub.eu

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde 'session-cookies'. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden geplaatst en dat u alleen in individuele gevallen cookies toestaat, cookies accepteert voor specifieke gevallen of deze in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies activeert wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de levering van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • verwijzende URL
 • hostnaam van de toegangscomputer
 • tijdstip van het serververzoek
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt b van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toelaat.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daar door u verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens in het contactformulier gebeurt derhalve uitsluitend op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a van de AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe is een informeel bericht per e-mail naar ons voldoende. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

De door u in het contactformulier verstrekte gegevens worden door ons bewaard, totdat u ons vraagt deze gegevens te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek volledig is bewerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Vertaalstatus: Machine vertaling

Wettelijke openbaarmaking

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Duitsland

Informatie registreren

Register rechtbank: Kantonrechter Kaiserslautern
Registratienummer: HRB 31620
Btw Nr.: DE293589759
Directeur: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Contactgegevens

Boek een telefoon- of videoconferentie
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Legale informatie

De inhoud van de website is louter informatief en vormt geen fiscaal, juridisch of zakelijk advies Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor externe links. De beheerders van gelinkte sites zijn als enige verantwoordelijk voor hun inhoud.

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Privacyverklaring

Aanvullende juridische informatie