Príomhroghchlár
Éireann - Gaeilge
Teanga

Cosaint sonraí

1.Sracfhéachaint ar chosaint sonraí

Comhairle Ghinearálta

Tugann an fhaisnéis seo a leanas forbhreathnú simplí ar an méid a tharlaíonn do do shonraí pearsanta nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh gréasáin. Is í sonraí pearsanta na sonraí go léir ar féidir tú a aithint go pearsanta leo. Is féidir faisnéis mhionsonraithe ar ábhar na cosanta sonraí a fháil inár ndearbhú cosanta sonraí atá liostaithe faoin téacs seo.

Bailiú sonraí ar ár suíomh gréasáin

Cé atá freagrach as bailiú sonraí ar an suíomh gréasáin seo?

Is é oibreoir an láithreáin ghréasáin a dhéanann an phróiseáil sonraí ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir leat a gcuid sonraí teagmhála a fháil in inphrionta an láithreáin ghréasáin seo.

Conas a bhailímid do chuid sonraí?

Ar thaobh amháin, bailítear do chuid sonraí nuair a sholáthraíonn tú iad dúinn. Is féidir seo a bheith e.g. sonraí a chuireann tú isteach i bhfoirm teagmhála.

Déanann ár gcórais TF sonraí eile a thaifeadadh go huathoibríoch nuair a thugann tú cuairt ar an suíomh gréasáin. Sonraí teicniúla den chuid is mó iad seo (e.g. brabhsálaí Idirlín, córas oibriúcháin nó am an leathanaigh breathnaíodh ). Bailítear na sonraí seo go huathoibríoch a luaithe a iontrálann tú ar ár suíomh gréasáin.

Cén úsáid a bhainimid as do chuid sonraí?

Bailítear cuid de na sonraí d’fhonn a chinntiú go bhfuil an suíomh Gréasáin saor ó earráidí. Is féidir sonraí eile a úsáid chun d’iompar úsáideora a anailísiú.

Cad iad na cearta atá agat maidir le do chuid sonraí?

Tá sé de cheart agat faisnéis a fháil faoi bhunús, faighteoir agus cuspóir do shonraí pearsanta stóráilte saor in aisce ag am ar bith. Tá sé de cheart agat freisin ceartú, blocáil nó scriosadh na sonraí seo a iarraidh. Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn tráth ar bith ag an seoladh a thugtar san fhógra dlíthiúil má tá aon cheist eile agat faoi chosaint sonraí. Tá sé de cheart agat freisin gearán a dhéanamh leis an údarás maoirseachta inniúil.

2. Faisnéis ghinearálta agus faisnéis éigeantach

Cosaint Sonraí

Glacann oibreoirí an suímh gréasáin seo cosaint do shonraí pearsanta an-dáiríre. Caithimid le do chuid sonraí pearsanta faoi rún agus de réir na rialachán reachtúil um chosaint sonraí agus an dearbhú cosanta sonraí seo.

Bailítear sonraí pearsanta éagsúla nuair a úsáideann tú an suíomh gréasáin seo. Mínítear sa dearbhú cosanta sonraí seo na sonraí a bhailímid agus cén úsáid a bhainimid astu.

Ba mhaith linn a chur in iúl go bhféadfadh bearnaí slándála a bheith ag tarchur sonraí ar an idirlíon (e.g. ag cumarsáid trí ríomhphost). Ní féidir cosaint iomlán a dhéanamh ar na sonraí i gcoinne rochtana ag tríú páirtithe.

Nóta ar an gcomhlacht freagrach

Is é an comhlacht freagrach seo as próiseáil sonraí ar an suíomh gréasáin seo:

DutyPay GmbH
Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
An Ghearmáin

Ríomhphos: zentrale@dutypay.eu

Is é an comhlacht freagrach an duine nádúrtha nó dlíthiúil a chinneann, ina aonar nó i gcomhpháirt le daoine eile, na críocha agus na modhanna chun sonraí pearsanta a phróiseáil (e.g. ainmneacha, seoltaí ríomhphoist, srl.).

Cúlghairm do thoiliú le próiseáil sonraí

Ní féidir go leor oibríochtaí próiseála sonraí a dhéanamh ach le do thoiliú sainráite. Féadfaidh tú do thoiliú a tharraingt siar tráth ar bith. Is leor ríomhphost neamhfhoirmiúil chugainn. Níl aon tionchar ag an gcúlghairm ar dhlíthiúlacht na próiseála sonraí a rinneadh roimh an gcúlghairm.

Ceart achomhairc chuig an údarás maoirseachta inniúil

Tá sé de cheart ag an duine lena mbaineann gearán a dhéanamh leis an údarás maoirseachta inniúil, i gcás sáruithe ar an dlí um chosaint sonraí. Is é an t-údarás maoirseachta inniúil ar shaincheisteanna cosanta sonraí oifigeach cosanta sonraí stáit an stáit chónaidhme ina bhfuil ár gcuideachta bunaithe. Is féidir liosta na n-oifigeach cosanta sonraí agus a gcuid sonraí teagmhála a fháil ag an nasc seo a leanas:

https://www.bfdi.bund.de

Ceart chun iniomparthacht sonraí

Tá sé de cheart agat, sonraí a bheith agat, go ndéanaimid próiseáil go huathoibríoch ar bhonn do thoiliú nó i gcomhlíonadh conartha, a thugtar duit féin nó do thríú páirtí i bhformáid choiteann, inléite ag meaisín. Má iarrann tú go n-aistreofar na sonraí go díreach chuig duine eile atá i gceannas, ní dhéanfar é seo ach má tá sé indéanta go teicniúil.

Ceart chun dearbhaithe agus faisnéise

Tá sé de cheart agat tráth ar bith dearbhú a fháil uainn i dtaobh an bhfuil sonraí pearsanta a bhaineann leat á bpróiseáil. Más é seo an cás, tá sé de cheart agat faisnéis saor in aisce a iarraidh uainn faoi na sonraí pearsanta atá stóráilte fút.

Ceart chun ceartaithe

Tá sé de cheart agat iarraidh orainn aon sonraí pearsanta míchearta a bhaineann leat a cheartú gan mhoill. Agus críocha na próiseála á gcur san áireamh, tá sé de cheart agat a iarraidh go gcomhlánófar sonraí pearsanta neamhiomlána.

Ceart chun scriosadh ('ceart go ndéanfaí dearmad ort')

De réir Airteagal 17 den GDPR, tá sé de cheart agat a éileamh go scriosfaimid sonraí pearsanta a bhaineann leat láithreach, agus tá oibleagáid orainn sonraí pearsanta a scriosadh láithreach má tá feidhm ag ceann de na cúiseanna seo a leanas:

 1. Ní gá na sonraí pearsanta a thuilleadh chun na críocha ar bailíodh iad nó ar próiseáladh iad ar bhealach eile.
 2. Déanann an duine is ábhar do na sonraí a dtoiliú ar a raibh an phróiseáil bunaithe a chúlghairm de réir Airteagal 6 (1) (a) nó Airteagal 9 (2) (a) agus níl aon bhunús dlí eile leis an bpróiseáil.
 3. Cuireann an t-ábhar sonraí i gcoinne na próiseála de réir Airteagal 21 mír 1 agus níl aon chúiseanna dlisteanacha sáraitheacha ann maidir leis an bpróiseáil, nó cuireann an duine is ábhar do na sonraí i gcoinne na próiseála de réir Airteagal 21 mír 2.
 4. Próiseáladh na sonraí pearsanta go neamhdhleathach.
 5. Is gá sonraí pearsanta a scriosadh chun oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh faoi dhlí an Aontais nó faoi dhlí na mballstát a bhfuil an duine atá freagrach faoina réir.
 6. Bailíodh na sonraí pearsanta maidir le seirbhísí na sochaí faisnéise a tairgeadh de réir Airteagal 8 (1).

Ceart chun próiseáil a shrianadh

De réir Airteagal 18 GDPR, tá sé de cheart agat a éileamh go gcuirfimid srian ar phróiseáil má chomhlíontar ceann de na coinníollacha seo a leanas:

 1. déanann an t-ábhar sonraí cruinneas na sonraí pearsanta a chonspóid ar feadh tréimhse a chuireann ar chumas an duine atá freagrach cruinneas na sonraí pearsanta a sheiceáil,
 2. go bhfuil an phróiseáil neamhdhleathach agus go ndiúltaíonn an duine lena mbaineann na sonraí pearsanta a scriosadh agus ina ionad sin iarrann sé go gcuirfí srian ar úsáid na sonraí pearsanta;
 3. ní theastaíonn na sonraí pearsanta ón rialaitheoir a thuilleadh chun críocha próiseála, ach ní mór d’ábhar na sonraí éilimh dhlíthiúla a dhearbhú, a fheidhmiú nó a chosaint, nó
 4. rinne an duine lena mbaineann agóid i gcoinne na próiseála a thaisceadh de réir Airteagal 21 mír 1, fad nach mbeidh cinneadh déanta fós an bhfuil cúiseanna dlisteanacha an duine atá freagrach níos tábhachtaí ná cúiseanna an duine lena mbaineann.

Criptiú SSL nó TLS

Úsáideann an láithreán seo SSL nó criptiú TLS ar chúiseanna slándála agus chun tarchur ábhar rúnda a chosaint, mar orduithe nó fiosrúcháin a sheolann tú chugainn mar oibreoir an láithreáin. Is féidir leat nasc criptithe a aithint toisc go n-athraíonn líne seoltaí an bhrabhsálaí ó 'http://' go 'https://' agus de réir siombail an ghlais i líne do bhrabhsálaí.

Má ghníomhachtaítear an criptiú SSL nó TLS, ní féidir le tríú páirtithe na sonraí a tharchuireann tú chugainn a léamh.

3. Oifigeach cosanta sonraí

Oifigeach reachtúil um chosaint sonraí

Tá oifigeach cosanta sonraí ceaptha againn dár gcuideachta.

Omarbek Walz-Katamov

Rummelstraße 11
67655Kaiserslautern
An Ghearmáin

Ríomhphos: DutyPayGmbH@dataprotectionhub.eu

4. Bailiú sonraí ar ár suíomh gréasáin

Fianáin

Úsáideann cuid de na suíomhanna Gréasáin fianáin mar a thugtar orthu. Ní dhéanann fianáin dochar do ríomhaire agus níl víris iontu. Déanann fianáin ár dtairiscint a dhéanamh níos soláimhsithe, níos éifeachtaí agus níos sábháilte. Is comhaid bheaga téacs iad fianáin a stóráiltear ar do ríomhaire agus a shábhálann do bhrabhsálaí.

Tugtar 'fianáin seisiúin' ar an gcuid is mó de na fianáin a úsáidimid. Scriostar iad go huathoibríoch tar éis do chuairte. Fanann fianáin eile stóráilte ar do ghléas go dtí go scriosann tú iad. Cuireann na fianáin seo ar ár gcumas do bhrabhsálaí a aithint an chéad uair eile a thugann tú cuairt.

Féadfaidh tú do bhrabhsálaí a shocrú ionas go mbeidh tú ar an eolas faoi socruithe fianán agus gan fianáin a cheadú ach i gcásanna aonair, glacadh le fianáin a eisiamh do chásanna áirithe nó go ginearálta, agus scriosadh uathoibríoch fianán a ghníomhachtú nuair a dhúnann tú an brabhsálaí. Má dhéantar fianáin a dhíghníomhachtú, féadfar feidhmiúlacht an láithreáin ghréasáin seo a theorannú.

Stóráiltear fianáin a éilítear chun an próiseas cumarsáide leictreonaí a dhéanamh nó chun feidhmeanna áirithe a theastaíonn uait a sholáthar (e.g. feidhm cart siopadóireachta) ar bhonn Airteagal 6 Mír 1 pointe f GDPR. Tá leas dlisteanach ag oibreoir an láithreáin ghréasáin fianáin a stóráil chun a sheirbhísí a sholáthar go teicniúil agus saor ó earráidí. Má stóráiltear fianáin eile (e.g. fianáin chun anailís a dhéanamh ar d’iompar surfála), déileálfar leo ar leithligh sa dearbhú cosanta sonraí seo.

Comhaid logála freastalaí

Bailíonn agus sábhálann soláthróir an láithreáin ghréasáin faisnéis go huathoibríoch i gcomhaid logála freastalaí mar a thugtar air, a tharchuireann do bhrabhsálaí chugainn go huathoibríoch. Is iad seo:

 • Cineál brabhsálaí agus leagan brabhsálaí
 • córas oibriúcháin a úsáidtear
 • URL an Atreoraithe
 • Ainm óstach an ríomhaire rochtana
 • Am an iarratais ar an bhfreastalaí
 • Seoladh IP

Ní chuirtear na sonraí seo le chéile le foinsí sonraí eile.

Is é an bunús le haghaidh próiseála sonraí ná Airteagal 6 Mír 1 pointe f GDPR, a cheadaíonn sonraí a phróiseáil chun conradh nó bearta réamhchonarthacha a chomhlíonadh.

Foirm teagmhála

Má sheolann tú fiosrúcháin chugainn ag baint úsáide as an bhfoirm teagmhála, stórálfaidh muid do chuid sonraí ón bhfoirm fhiosrúcháin, lena n-áirítear na sonraí teagmhála a thug tú ann, chun an fiosrúchán a phróiseáil agus i gcás ceisteanna leantacha. Ní chuirimid na sonraí seo ar aghaidh gan do thoiliú.

Déantar próiseáil na sonraí a iontráiltear san fhoirm teagmhála go heisiach ar bhonn do thoiliú (Airteagal 6 Mír 1 pointe a. GDPR). Féadfaidh tú an toiliú seo a chúlghairm tráth ar bith. Is leor r-phost neamhfhoirmiúil chugainn. Níl aon tionchar ag an gcúlghairm ar dhlíthiúlacht na n-oibríochtaí próiseála sonraí a rinneadh roimh an gcúlghairm.

Fanfaidh na sonraí a iontrálann tú san fhoirm teagmhála linn go dtí go n-iarrfaidh tú orainn iad a scriosadh, do thoiliú le stóráil a chúlghairm nó nach mbeidh feidhm leis an gcuspóir le haghaidh stórála sonraí a thuilleadh (e.g. tar éis d’iarratas a phróiseáil). Ní dhéantar aon tionchar ar fhorálacha éigeantacha dlí, go háirithe tréimhsí coinneála.

Stádas an Aistriúcháin: Aistriúchán Meaisín

Nochtadh dlíthiúil

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
An Ghearmáin

Clár Faisnéise

Cúirt chláraithe: Cúirt dúiche Kaiserslautern
Uimhir chlárúcháin: HRB 31620
Uimh. CBL: DE293589759
Stiúrthóir Bainistíochta: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Eolas Teagmhála

Seoladh glaonna nó cúrsaí fhíse
Ríomhphost: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Eolas Dlí

Is chun críocha eolais amháin atá ábhar an láithreáin ghréasáin seo agus ní comhairle cánach, dlí ná gnó é. Ní ghlacaimid le haon dliteanas as naisc sheachtracha. Is iad oibreoirí na láithreán gréasáin nasctha amháin atá go hiomlán freagrach as aon ábhar orthu.

Ní úsáideann an suíomh Gréasáin seo fianáin.

Cosaint sonraí

Eolas dlíthiúil breise