Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. Ochrona danych osobowych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe wskazówki mają za zadanie w prosty sposób przekazać informację, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, przy pomocy których można Cię zidentyfikować jako osobę. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdziesz w naszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które zamieściliśmy poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych osobowych na naszej stronie internetowej

Kto odpowiada za gromadzenie danych osobowych na tej stronie internetowej?

Za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej odpowiada jej operator. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w nocie prawnej tej strony internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe zbieramy m.in. w związku z tym, że nam je przekazujesz. Są to przykładowo dane podawane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są natomiast gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne wtedy, gdy odwiedzisz naszą stronę internetową. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. informacje na temat przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego lub godziny otwarcia strony). Gromadzenie tych danych następuje automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Część danych osobowych jest gromadzona w celu umożliwienia bezawaryjnego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Twojego zachowania jako użytkownika.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z ochroną swoich danych osobowych?

W każdej chwili masz prawo do nieodpłatnego otrzymania informacji o źródle, odbiorcach i celu przechowywania swoich danych osobowych. Ponadto możesz zażądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Jeśli chcesz tego dokonać lub masz jakieś pytania dotyczące ochrony danych osobowych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem, który został podany w nocie prawnej. Masz również możliwość wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych osobowych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych personalnych. Z Twoimi danymi osobowymi obchodzimy się poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do jakich celów je wykorzystujemy.

Prosimy pamiętać, że przekazywanie danych w Internecie (np. w ramach komunikacji mailowej) może być narażone na luki bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacje dotyczące administratora

Administratorem danych na tej stronie internetowej jest:

DutyPay GmbH
Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Niemcy

e-mail: zentrale@dutypay.eu

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych może zostać przeprowadzonych wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć wcześniej udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy przesłać do nas nieformalne powiadomienie o tym fakcie drogą mailową. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach prawnych związanych z ochroną danych osobowych jest inspektor ochrony danych właściwy dla kraju związkowego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe znajdziesz pod tym linkiem:

https://www.bfdi.bund.de

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo zażądać, by dane, które przetwarzamy w zautomatyzowany sposób na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji umowy, zostały dostarczone do Ciebie lub osoby trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz, by dane zostały przeniesione bezpośrednio do innego administratora, odbędzie się to tylko, pod warunkiem że jest wykonalne pod względem technicznym.

Prawo do potwierdzenia przetwarzania oraz prawo dostępu do informacji

W każdej chwili możesz zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli ma to miejsce, możesz zażądać od nas nieodpłatnego dostępu do informacji o zapisanych danych dotyczących Twojej osoby.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych dotyczących Twojej osoby. Uwzględniając cele przetwarzania, możesz zażądać uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”)

Zgodnie z artykułem 17 RODO masz prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, my natomiast mamy obowiązek niezwłocznie usunąć dane osobowe, jeśli zachodzi któraś z następujących okoliczności:

 1. Dane osobowe przestały być potrzebne do celów, w jakich zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.
 2. Osoba, której dane dotyczą, wycofa swoją zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera a lub artykułem 9 ustęp 2 litera a, i nie występuje żadna inna podstawa prawna przetwarzania.
 3. Osoba, której dane dotyczą, wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 i nie występują żadne nadrzędne powody uzasadniające przetwarzanie, lub osoba, której dane dotyczą, wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z artykułem 21 ustęp 2.
 4. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 5. Usunięcie danych osobowych jest wymagane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego wynikającego z prawa unijnego lub prawa państw członkowskich, któremu podlega administrator.
 6. Dane osobowe zostały zebrane w ramach oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z artykułem 8 ustęp 1.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Zgodnie z artykułem 18 RODO masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych, jeśli zachodzi któraś z następujących okoliczności:

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres, który pozwoli administratorowi na sprawdzenie poprawności tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, odmówi usunięcia danych osobowych i zamiast tego zażąda ograniczenia korzystania z danych osobowych;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, jednak są one niezbędne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub
 4. osoba, której dane dotyczą, wyraziła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie artykułu 21 ustęp 1 – do czasu stwierdzenia, czy uzasadnione powody administratora są nadrzędne wobec powodu sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona korzysta z opcji szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia ochrony przekazywania treści poufnych, takich jak np. zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako do operatora strony. Zaszyfrowane połączenie poznasz po tym, że w pasku adresu przeglądarki w miejscu „http://” pojawi się „https://” oraz ikonka kłódki w pasku przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które do nas przesyłasz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

3. Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych wymagany przepisami prawa

Powołaliśmy dla naszej firmy inspektora ochrony danych.

Omarbek Walz-Katamov

Rummelstraße 11
67655Kaiserslautern
Niemcy

email: DutyPayGmbH@dataprotectionhub.eu

4. Gromadzenie danych osobowych na naszej stronie internetowej

Pliki cookies

Strony internetowe korzystają częściowo z tzw. plików cookies. Pliki cookies nie powodują żadnych uszkodzeń na Twoim komputerze ani nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, by uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, bardziej efektywną i bezpieczną. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i przechowywane w Twojej przeglądarce.

Większość stosowanych przez nas plików cookies to tzw. sesyjne pliki cookies. Pliki te są automatycznie usuwane po zakończeniu Twojej wizyty. Inne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do momentu, aż je usuniesz. Pliki te pozwalają nam na ponowne rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas kolejnej wizyty.

Możesz dokonać odpowiednich ustawień przeglądarki, tak aby otrzymywać informacje o stosowaniu plików cookies i decydować pojedynczo o ich zaakceptowaniu lub zablokować je w określonych przypadkach, lub na stałe, oraz aktywować funkcję automatycznego usuwania plików cookies po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może sprawić, że niektóre funkcje naszej strony internetowej nie będą dostępne.

Pliki cookies, które są potrzebne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub w celu dostarczenia określonych, oczekiwanych przez Ciebie funkcji (np. funkcja koszyka), są przechowywane zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu poprawnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli przechowywane są inne pliki cookies (np. pliki cookies przeznaczone do analizy Twojego zachowania podczas przeglądania zasobów witryny), zostaną one ujęte w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych odrębnie.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka przesyła do nas automatycznie. Są to następujące informacje:

 • typ i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • URL strony odsyłającej
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • godzina zapytania serwera
 • adres IP

Nie dochodzi do łączenia tych danych z innymi źródłami danych.

Podstawę przetwarzania danych stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli przesyłasz do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, informacje zawarte w formularzu zapytania oraz przekazane w nim dane kontaktowe są u nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie i na wypadek pytań dodatkowych. Danych tych nie przekazujemy bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Twoje zgody (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalne powiadomienie o tym fakcie drogą mailową. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem operacji przetwarzania, których dokonano przed jej wycofaniem.

Dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, aż zażądasz od nas ich usunięcia, wycofasz swoją zgodę na przechowywanie tych danych lub ustanie cel, w jakim dane te były przechowywane (np. po udzieleniu finalnej odpowiedzi na Twoje zapytanie). Obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności terminy przechowywania danych – pozostają bez zmian.

Status tłumaczenia: Tłumaczenie maszynowe

Ujawnienie prawne

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Niemcy

Zarejestruj informacje

Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Kaiserslautern
Numer w rejestrze: HRB 31620
NIP-UE: DE293589759
Zarząd: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Informacje Kontaktowe

Zarezerwuj spotkanie telefoniczne lub wideo
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Informacje prawne

Treść serwisu ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi doradztwa podatkowego, prawnego ani gospodarczego. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za zawartość stron obcych odpowiadają wyłącznie ich operatorzy.

Ta witryna nie korzysta z plików cookie.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Dodatkowe informacje prawne