Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Stručný prehľad o ochrane osobných údajov

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie vám poskytnú stručný prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi pri návšteve našej internetovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, vďaka ktorým môžete byť osobne identifikovaní. Podrobné informácie o téme ochrany osobných údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov uvedenom v ďalšej časti.

Zber údajov na našej internetovej stránke

Kto je zodpovedný za zber údajov na tejto internetovej stránke?

Spracúvanie údajov na tejto internetovej stránke prebieha zo strany prevádzkovateľa internetovej stránky. Kontakty na tohto prevádzkovateľa nájdete na tejto internetovej stránke v časti Právne informácie.

Akým spôsobom zbierame vaše údaje?

Vaše údaje zbierame na jednej strane na základe toto, že nám ich poskytnete. Môžu to byť napr. údaje, ktoré uvediete v kontaktnom formulári.

Ostatné údaje sa zbierajú naše IT systémy automaticky pri návšteve internetovej stránky. Sú to predovšetkým technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas načítania stránky). Tieto údaje sa zbierajú automaticky hneď pri vstupe na našu internetovú stránku.

Na čo použijeme vaše údaje?

Časť údajov zbierame na účely zabezpečenia bezchybného poskytovania internetovej stránky. Ostatné údaje môžu byť použité na analýzu vášho užívateľského správania.

Aké práva máte v súvislosti s vašimi údajmi?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informáciu o pôvode, príjemcoch a účele vašich uložených osobných údajov. Okrem toho máte právo žiadať opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V tejto súvislosti a v prípade ďalších otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás na adrese uvedenej v časti Právne informácie. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne.

2. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi na ochranu osobných údajov a s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Pri používaní tejto internetovej stránky sa zbierajú rôzne osobné údaje. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov objasňuje, ktoré údaje zbierame a na čo ich používame.

Upozorňujeme na to, že pri prenose údajov cez internet (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) sa môžu vyskytnúť bezpečnostné medzery. Absolútna ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Informácia o prevádzkovateľovi

Za spracúvanie údajov na tejto internetovej stránke je zodpovedný prevádzkovateľ:

DutyPay GmbH
Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Nemecko

E-mail: zentrale@dutypay.eu

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účele a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (napr. mien, e-mailových adries a pod.).

Odvolanie vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Mnohé procesy spracúvania osobných údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí nám poslať neformálne oznámenie prostredníctvom e-mailu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne

V prípade porušenia ochrany osobných údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne. Príslušným dozorným orgánom pre otázky týkajúce dodržiavania predpisov na ochranu osobných údajov je Zodpovedná osoba spolkového kraja, v ktorom má naša spoločnosť svoje sídlo. Zoznam zodpovedných osôb a ich kontaktné údaje nájdete na tomto odkaze:

https://www.bfdi.bund.de

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré spracúvame automatizovane na základe vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Ak žiadate o priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, tento prenos sa uskutoční len ak je to technicky možné.

Právo na potvrdenie a na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak tomu tak je, máte právo bezplatne žiadať od nás informáciu o uložených osobných údajoch, ktoré sa vás týkajú.

Právo na opravu

Máte právo žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opraviliv nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“)

Podľa článku 17 GDPR máte právo žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a my sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.
 2. Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie.
 3. Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2.
 4. Osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
 5. Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.
 6. Osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb na informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.

Právo na obmedzenie spracúvania

Podľa článku 18 GDPR máte právo žiadať od nás, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú na oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Táto stránka používa z bezpečnostných dôvodov a na ochranu pri prenose dôverných obsahov, ako napríklad objednávok alebo dopytov, ktoré posielate nám ako prevádzkovateľovi stránky, šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že adresný riadok prehliadača sa zmení z “http://” na “https://” a podľa symbolu zámky v hornom riadku vášho prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, tretie strany nemôžu čítať údaje, ktoré nám poskytujete.

3. Zodpovedná osoba

Zákonom stanovená Zodpovedná osoba

V našej spoločnosti sme vymenovali zodpovednú osobu.

Omarbek Walz-Katamov

Rummelstraße 11
67655Kaiserslautern
Nemecko

E-Mail: DutyPayGmbH@dataprotectionhub.eu

4. Zber údajov na našej internetovej stránke

Súbory cookies

Internetové stránky používajú takzvané súbory cookies. Súbory cookies nespôsobujú vo vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookies slúžia na praktickejšiu, efektívnejšiu a bezpečnejšiu prezentáciu našej ponuky. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa nainštalujú vo vašom počítači a ktoré uloží váš prehliadač.

Väčšina nami používaných súborov cookies sú takzvané „dočasné cookies“ (session cookies). Po ukončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Iné súbory cookies zostanú uložené vo vašom koncovom zariadení až kým ich nevymažete. Tieto súbory cookies nám umožňujú identifikovať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o uložení cookies, a aby ste povolili cookies len v jednotlivých prípadoch, aby ste v určitých prípadoch všeobecne zakázali súbory cookies a aby ste po zatvorení prehliadača aktivovali automatické vymazanie súborov cookies. V prípade deaktivácie súborov cookies môže byť obmedzená funkčnosť tejto internetovej stránky.

Súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu elektronickej komunikácie alebo na poskytnutie určitých vami požadovaných funkcií (napr. funkcie nákupného košíka), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ internetovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookies na účely technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania svojich služieb. V prípade, že sa ukladajú aj iné súbory cookies (napr. cookies na analýzu vášho správania pri surfovaní), tieto sú v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov samostatne ošetrené.

Protokolové súbory servera

Prevádzkovateľ stránok zbiera a automaticky ukladá informácie v takzvaných protokolových v súboroch servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky prepošle. Sú to:

 • typ a verzia prehliadača
 • použitý operačný systém
 • predchádzajúca navštívená stránka (referrer URL)
 • názov hostiteľa (hostname) prístupového počítača
 • čas dopytu servera
 • IP adresa

Tieto údaje sa nespájajú s inými zdrojmi údajov.

Základom spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý povoľuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Kontaktný formulár

Ak nám posielate požiadavky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z tohto formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste v ňom uviedli, budú u nás uložené na účely spracovania požiadavky a pre prípad ďalších otázok. Tieto údaje neposkytneme ďalej bez vášho súhlasu.

Údaje uvedené v kontaktnom formulári sa spracúvajú výhradne na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí nám poslať neformálne oznámenie prostredníctvom e-mailu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Údaje, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári uchováme u nás dovtedy, kým nás nevyzvete na ich vymazanie, neodvoláte súhlas s ich uložením alebo kým nezanikne dôvod na uloženie týchto údajov (napr. po ukončení spracovania vašej požiadavky). Záväzné zákonné ustanovenia, najmä lehoty uchovávania, zostávajú nedotknuté.

Stav prekladu: Strojový preklad

Právne sprístupnenie

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Nemecko

Registrovať informácie

Registrový súd: Krajský súd v Kaiserslautern
IČO: HRB 31620
IČ-DPH: DE293589759
Výkonný riaditeľ: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktné Informácie

Rezervovať telefonickú alebo video konferenciu
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Právne informácie

Obsah webových stránok slúži iba na informačné účely a nepredstavuje daňové, právne ani obchodné poradenstvo. Za externé odkazy nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Za ich obsah zodpovedajú výlučne prevádzkovatelia odkazovaných stránok.

Táto webová lokalita nepoužíva súbory cookie.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Doplňujúce právne informácie