Tutvuge kõigi vastavusdomeenidega

Tutvuge WEEE vastavusega

Jätkusuutliku edu suund ja strateegilised tegevusvaldkonnad

image.alt.label

Asjakohasuse mõistmine

Elektri- ja elektroonikaseadmed mängivad tänapäeva igapäevaelus keskset rolli. Me kohtame elektriseadmeid ja oleme nendega kaasas peaaegu kõikjal avalikes, era- ja ettevõtete ruumides – kuni nende utiliseerimiseni.

Kuna seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale ja ohtlikke aineid, on vajalik õige utiliseerimine. Elektri- ja elektroonikaseadmete tootmise, turustamise või ringlussevõtuga tegelevad ettevõtted peavad selgelt mõistma vastavusnõudeid ja järgima neid. Järgides minimeerivad ettevõtted negatiivseid keskkonnamõjusid ja aitavad tagada väärtuslike toorainete ringlussevõtu ja taaskasutamise.

Üle maailma on riigid ja riikide kogukonnad, näiteks Euroopa Liit, kehtestanud seadused ja eeskirjad, mis tagavad toodete nõuetekohase kõrvaldamise. elektri- ja elektroonikaseadmed tagavad elektroonikaseadmed.

Regulatiivse raamistiku tundmine

Euroopa Liidus on elektri- ja elektroonikaseadmete reguleeriv raamistik keeruline ja mitmekihiline. WEEE direktiiv (WEEE = Waste Electrical and Electronic Equipment) on elektri- ja elektroonikajäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutamise keskne reeglistik Euroopa Liidus. Selle eesmärk on minimeerida keskkonnamõjusid ning edendada korduskasutamist, ringlussevõttu ja muid taaskasutamise vorme.

RoHS-i direktiiv (RoHS = ohtlike ainete piiramine) täiendab WEEE direktiivi, piirates ohtlike ainete kasutamist elektri- ja elektroonikaseadmetes. seadmeid. See kaitseb keskkonda ja tarbijaid, kes neid seadmeid iga päev kasutavad. Tootjad, importijad ja jaemüüjad peavad järgima rangeid RoHS-i nõudeid, et vältida õiguslikke ja rahalisi tagajärgi.

Lisaks kehtivad elektriakudega seadmete tagasivõtmise kohustusele erinõuded. Need eeskirjad on mõeldud selleks, et vältida akude ebaõiget utiliseerimist ning keskkonna ja inimeste ohtu seadmist.

Info- ja sidesüsteemide kasutamine

Vastavusnõuete täitmine elektri- ja elektroonikaseadmete valdkonnas eeldab tõhusate info- ja sidesüsteemide kasutamist. Need süsteemid on olulised, et tagada järelevalve selliste protsesside üle nagu tagasivõtmine, ringlussevõtt ja kõrvaldamine. Samuti toetavad nad ettevõtteid vajalike aruannete ja tõendite loomisel ja edastamisel.

Riigid pakuvad üldiselt elektroonilisi platvorme või registreid ettevõtete riigipõhiste tegevuste jaoks elektri- ja elektroonikaseadmetega tegelemisel. Nõutavad tõendid ja aruandlus põhinevad sageli standardiseeritud vormingutel, mis tagavad ühtse ja järjepideva andmete kogumise. Ettevõtetel peaksid olema süsteemid, mis võimaldavad täpset andmete kogumist, töötlemist ja edastamist.

Väga olulised on ka seadmete sisemised dokumentatsiooni- ja jälgimissüsteemid. Need võimaldavad ettevõtetel tõhusalt jälgida oma vastavusmeetmeid ning vastata ametlikele päringutele õigeaegselt ja läbipaistvalt.

Vastavusnõuete täitmine

Ettevõtted peavad järjepidevalt rakendama vastavusnõudeid elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetele. Keskne aspekt on klientidele lihtsate tagastamisvõimaluste pakkumine. Seda on võimalik saavutada meie enda tagasivõtupunktide kaudu või koostöös olemasolevate tagasivõtusüsteemidega.

Lisaks on oluline, et vanad seadmed kogutaks, sorteeritaks ja taaskasutataks õigesti, et kaitsta keskkonda. Oluline on tihe koostöö sertifitseeritud jäätmekäitlusteenuste pakkujate ja taaskasutusettevõtetega. Tagastuskoguste ja ringluskvootide läbipaistev dokumentatsioon on vajalik sisemiste ülevaatuste jaoks ja ametiasutuste nõudmisel.

Kui vastavusnõuded muutuvad, peavad ettevõtted oma tegevusprotsesse vastavalt kohandama, et nõudeid ka edaspidi täita. Regulaarne töötajate koolitus ja ennetav riskijuhtimine toetavad ettevõtteid väljakutse edukal lahendamisel. Ekspertide tarkvara ja vastavusteenused aitavad ettevõtetel nõudeid lihtsalt ja tõhusalt täita ning seeläbi säästva edu saavutamiseks oma ressursse kasutada.

Tõlke olek: Masintõlge

Vastavusdomeen

Tutvuge kõigi vastavusdomeenidega

 • Käibemaks
 • Elektriline aku
 • Arvete esitamine
 • Raamatupidamine
 • Andmekaitse
 • Digitaalne identiteet
 • Rahapesuvastane
 • Intrastat
 • Kohvimaks
 • Pakendamine
 • Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed
 • Toll

Juriidiline avalikustamine

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Saksamaa

Registreerimisinfo

Registrikohus: Ringkonnakohus Kaiserslautern
Registrinumber: HRB 31620
Käibemaksu ID: DE293589759
Tegevdirektor: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktinfo

Broneeri telefon või videokoosolek
E-post: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juriidiline teave

Veebisaidi sisu on üksnes informatiivne ja ei kujuta endast maksu-, juriidilist ega ärinõu. Me ei vastuta väliste linkide eest. Lingitud saitide operaatorid vastutavad ainuisikuliselt nende sisu eest.

See veebisait ei kasuta küpsiseid.

Andmekaitse deklaratsioon

Lisateave õiguslike dokumentide kohta