Till bidragsöversikten
One-Stop-Shop momsdeklaration

One-Stop-Shop mervärdesskattedeklaration i Europeiska unionen i ett ögonkast

image.alt.label

Sedan den 1 juli 2021 kan företag baserade inom Europeiska Unionen registrera sig för One-Stop-Shop och lämna OSS Value Added Tax deklaration (även: OSS-return) för gemenskapsintern distansförsäljning av varor och tjänster via en nationell central onlineplattform.

Detta expertbidrag ger en översikt och användbar information om ämnet One-Stop-Shop.

Skillnad mellan gemenskapsintern distansförsäljning av varor och inhemsk försäljning

Försäljningen är indelad i två kategorier:

Inhemsk försäljning: Termen inhemsk försäljning avser all försäljning till slutkunder inom ett land utan att passera en gräns.

Distansförsäljning inom gemenskapen: Termen distansförsäljning inom gemenskapen syftar på all gränsöverskridande försäljning till slutkunder inom EU.

Dessa individuella leveranströsklar ersattes av en EU-täckande leveranströskel på 10 000 EUR (netto) från och med den 1 juli 2021.

För att avgöra om den EU-omfattande leveranströskeln har överskridits måste företag inkludera alla sina Distansförsäljning och tjänster inom gemenskapen.

I det första steget läggs all distansförsäljning och tjänster inom gemenskapen under ett kalenderår samman tills antingen nettovärdet är lägre än 10 000 EUR i slutet av kalenderåret , eller så överskrids leveranströskeln för hela EU en dag under kalenderåret.

Om leveranströskeln för EU överskrids och ingen registrering för One-Stop-Shop har skickats in, kommer nästa försäljning i destinationslandet är skattepliktig. Försäljningsbeloppet är irrelevant här.

Anmälan till One-Stop-Shop

Vanligtvis är deltagandet i One-Stop-Shop-förfarandet frivilligt och sker vid den behöriga myndigheten i landet där företagets huvudkontor ligger.

I de flesta fall måste registreringen göras via en onlineportal. Beroende på land måste tillgång till denna onlineportal först erhållas genom att skapa ett onlinekonto eller genom att ansöka om ett digitalt certifikat.

Det är viktigt att notera att registrering för One-Stop-Shop endast kan ta plats till nästa möjliga kvartal.

Vanligtvis är en retroaktiv registrering inte möjlig.

Egenskaper för en momsgrupp

Om företaget ingår i en momsgrupp ska momsgruppens moderbolag vara registrerat för en enda kontaktpunkt. One-Stop-Shop-rapporten från momsgruppens dotterbolag lämnas också via momsgruppens moderbolag.

Inhemsk försäljning måste fortfarande lämnas via den lokala mervärdesskattedeklarationen

Om avrese- och ankomstlandet är identiska vid försäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster, måste dessa affärsåtgärder rapporteras via den lokala mervärdesskattedeklarationen i avgångslandet och den förfallna momsen måste betalas där.

Användning av lager inom Europeiska unionen

Användningen av ett lager inom Europeiska unionen är ett utlösande villkor för registrering av mervärdesskattenummer i lagrets land.

Inomgemenskapsförflyttningar av varor mellan två lager måste fortfarande lämnas in inom det lokala lagret. Mervärdesskattedeklarationer för både avgångslandet och destinationslandet.

Mervärdesskatteregistreringar före 1 juli 2021 är fortfarande giltiga

Om en skatteregistrering redan erhölls före den 1 juli 2021, kommer denna att finnas kvar även om all distansförsäljning av varor inom gemenskapen skickas via One-Stop-Shop mervärdesskattedeklarationen.

Det innebär att mervärdesskattedeklarationer även fortsättningsvis ska lämnas i tid. Detta inkluderar nolldeklarationer, som måste lämnas in inom tidsfristen även om det inte förekom några varurörelser, inhemsk försäljning eller andra rapporteringspliktiga affärsåtgärder.

Rapporteringsskyldigheten i destinationslandet upphör med skatteavregistreringen. .

Företag bör se över om de fortfarande behöver registreras för mervärdesskatt.

Uteslutning från One-Stop-Shop

Företag kan uteslutas av myndigheter från att delta i en enda kontaktpunkt för brott mot plikt.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att i rätt tid lämna in OSS-rapporten och att i rätt tid betala den förfallna momsen.

Ansvariga myndigheter informerar vanligtvis berörda företag skriftligen om att de är uteslutna från en enda kontaktpunkt på grund av pliktbrott.

Översättningsstatus: Maskinöversättning

Laglig information

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Tyskland

Registrera information

Registreringsdomstol: Amtsdomstol i Kaiserslautern
Registreringsnummer: HRB 31620
Moms-ID: DE293589759
Verkställande direktör: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktinformation

Boka telefon- eller videokonferens
E-post: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juridisk information

Webbplatsens innehåll är endast till för information och utgör inte skatteråd, juridisk rådgivning eller affärsrådgivning. Vi tar inget ansvar för externa länkar. Operatörerna av länkade webbplatser är ensamma ansvariga för deras innehåll.

Denna webbplats använder inte cookies.

Dataskyddspolicy

Ytterligare juridisk information