Главно меню
България - Български
език
Разгледайте всички области на съответствие

Разгледайте съответствието на защитата на данните

Ориентация и стратегически области на действие за устойчив успех

image.alt.label

Разбиране на уместността

Компаниите имат значителна отговорност да обработват информацията, позволяваща идентифициране на личността сигурно и в съответствие с приложимите закони. При трансгранични бизнес действия данните често се обменят през националните граници. Това увеличава сложността на защитата на данните, тъй като трябва да се вземат предвид съответните закони за защита на данните на всички участващи държави (юрисдикции). Нарушаването на разпоредбите може да доведе до финансови санкции и да има трайно въздействие върху доверието в почтеността на компанията.

Познаване на регулаторната рамка

В Европейския съюз Общият регламент за защита на данните предоставя правната рамка за защита на данните. Този регламент се прилага пряко във всички държави-членки и, поради извънтериториалното си прилагане, за всички компании по света, които обработват лична информация на лица от държави-членки. Той определя как може да се обработва информация, позволяваща идентифициране на личността, и на какви права имат субектите на данни.

В някои области регламентът оставя възможност за национални, допълнителни разпоредби за защита на данните. Следователно всички компании трябва да спазват както Общия регламент за защита на данните, така и националните закони за защита на данните на държавите-членки, в които оперират.

Законите за защита на данните с извънтериториален ефект се прилагат и за компании, базирани в Европейския съюз, които обработва данни от лица извън Съюза. Това гарантира защитата на правата на субектите на данни, независимо от местоположението на дружеството, обработващо данните.

Използване на информационни и комуникационни системи

Общият регламент за защита на данните определя конкретни изисквания за документацията, която компаниите трябва да създават и поддържат. Създаването на съвместима документация е едно от основните предизвикателства при защитата на данните.

Компаниите могат да използват различни системи за документация, включително хартиени, електронни или комбинация от двете. Независимо от избраната система, компаниите трябва да разполагат с надеждна система за сигурно съхранение и бърз достъп до политиките за защита на данните и свързаните с тях документи. Това позволява бързи действия в случай на нарушения и запитвания от страна на властите.

В някои области се изискват и системи за сигнализиране на нередности, за да могат служителите да докладват анонимно за нарушения на защитата на данните. Такива системи трябва да имат функции, които гарантират защитата на докладващите. Те включват анонимност, поверителност и възможност за сигурно събиране и предоставяне на доказателства.

Покриване на изискванията за съответствие

За компаниите защитата на данните е непрекъснат процес с технически и организационни предизвикателства. Важен компонент е назначаването на вътрешен или външен служител по защита на данните като централна точка за контакт по въпросите на защитата на данните в компанията. Това лице подкрепя изпълнението на изискванията за защита на данните, по-специално при идентифицирането и минимизирането на потенциалните рискове при обработката на данни.

Софтуерът и консултантските услуги могат да осигурят ценна подкрепа при оперативната защита на данните. Те улесняват създаването и управлението на документация за защита на данните. С редовни курсове за обучение и одити експертите гарантират, че компаниите са информирани за най-новите разработки и че процесите се актуализират редовно.

Състояние на превода: Машинен превод

Домейн за съответствие

Разгледайте всички области на съответствие

 • данък върху добавената стойност
 • Електрическа батерия
 • Фактуриране
 • Счетоводство
 • Защита на Данни
 • Цифрова идентичност
 • Против прането на пари
 • Интрастат
 • Данък кафе
 • Опаковка
 • Отпадъци от електрическо и електронно оборудване
 • Митници

Правно разкриване

DutyPay GmbH (ДютиПей ООД)

Rummelstraße 11 (Улица Румел 11)
67655 Kaiserslautern (Кайзерслаутерн)
Германия

Информация за регистрация

Съд на регистъра: Amtsgericht Kaiserslautern (районен съд Кайзерслаутерн)
Регистрационен номер: HRB 31620
ДДС номер: DE293589759
Управляващ директор: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel (Дипл.-Ик.-Инж. Александър Гансел)

Информация за Връзка

Тел: +49 (0)631 5600 1600
Имейл: zentrale@dutypay.eu
Имейл: mail@de-mail.dutypay.eu

Правна информация

Съдържанието на уебсайта е само за информация и не представлява данъчен, правен или бизнес съвет. Не поемаме отговорност за линковете към външни сайтове. Операторите на свързаните сайтове са единствено отговорни за тяхното съдържание.

Този уебсайт не използва бисквитки.

Декларация за поверителност

Допълнителна правна информация